154249995 3654695047912277 1902580335646735438 o

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วย รศ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมลงนามความร่วมมือ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ห้องปฐมบริบท อาคารประสานมิตร

 

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร : ภาพถ่าย

154203776 3654695054578943 1165388394225301884 o

154605869 3654694861245629 4036402373915819993 o 1