2ขอเชิญนิสิตอาจารย์และนักวิจัยสาขาวิชาทางด้านเคมีเข้าร่วมการอบรมออนไลน์

ในหัวข้อ "Preparing Abstracts & Tips for publishing"

จัดโดยสำนักพิมพ์ American Chemical Society (ACS) ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563  เวลา 9.00-11.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่: https://connect.acspubs.org/ACSoCASEAN

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ของสำนักพิมพ์ ACS: https://acsoncampus.acs.org/events/asean-virtual-event/


1ฐานข้อมูล American Chemical Society (ACS) เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ The American Chemical Society
ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีวารสารให้บริการจำนวน 53 รายชื่อ ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 – ปัจจุบัน
เข้าใช้งานได้โดยตรงได้ที่ https://pubs.acs.org/
หรือเข้าใช้ผ่านเมนู Databases บนเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง ที่ http://lib.swu.ac.th/index.php/databases/online-databases-th