newevent 500x333 18

ฐานข้อมูลทดลองใช้  MLA International Bibliography with Full Text

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล  MLA International Bibliography with Full Text
รายละเอียด:
       ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านภาษาศาสตร์ วรรณกรรม วาทศิลป์ คติชาวบ้าน และภาพยนตร์ ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปตั้งแต่ปีค.ศ.1920-ปัจจุบัน มากกว่าล้านรายการ รวมถึงวารสารฉบับเต็มกว่า 1,000 ฉบับ โดย Modern Language Association  (MLA)
ระยะเวลาทดลองใช้: 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2564