newevent pq

ฐานข้อมูลทดลองใช้ ProQuest One Business  

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล  ProQuest One Business
รายละเอียด:
     ฐานข้อมูลออนไลน์ด้านการบริหารธุรกิจ ครอบคลุมทรัพยากรประเภทต่างๆ ได้แก่ หนังสือมากกว่า 25,000 ชื่อ วารสารวิชาการมากกว่า 2,600 ชื่อ นิตยสารมากกว่า 2,500 ชื่อ วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์มากกว่า 55,000 ชื่อ ข้อมูลข่าว 100 รายการ วีดิทัศน์มากกว่า 21,000 รายการ รวมถึงกรณีศึกษามากกว่า 15,000 รายการ และรายงานด้านการตลาด/อุตสาหกรรมในแต่ละประเทศ จากหลายสานักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก


ระยะเวลาทดลองใช้: 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2564