บริการขอรหัสทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล (DOI) สำนักสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


      สำนักหอสมุดกลางจัดให้บริการขอรหัสทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล (Digital Object Identifier: DOI) ผ่าน CrossRef สำหรับทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลที่สามารถเผยแพร่ได้และลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเท่านั้น

 • ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลที่ให้บริการ
  ให้บริการเฉพาะบทความวารสาร (Journal Articles) ของคณะ/สำนัก/สถาบัน ที่สามารถเผยแพร่ได้และลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


 • ผู้มีสิทธิ์ขอใช้บริการ
  บรรณาธิการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของคณะ/สำนัก/สถาบัน ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


 • ข้อตกลงในการขอใช้บริการ
  1. ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลจะต้องพร้อมให้บริการโดยไม่มีการแก้ไขเนื้อหาภายหลัง สามารถเผยแพร่ได้ และลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเท่านั้น
  2. กรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลของรายการ (Metadata) หรือ URL ของทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลหลังจากได้รับรหัส DOI ไปแล้ว
      จะต้องทำบันทึกข้อความถึงผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลางเพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล   • ขั้นตอนในการขอใช้บริการ
  ขอใช้บริการสำหรับบทความวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SWU eJournals (ระบบ OJS)
         กรณีทางคณะ/สำนัก/สถาบัน ต้องตั้งค่าผ่านระบบ OJS เพื่อใช้บริการขอเลข DOI แบบอัตโนมัติสำหรับบทความวารสารรายการใหม่ที่ Submit เข้าระบบ หรือต้องการขอรหัส DOI สำหรับบทความวารสารฉบับย้อนหลังที่มีจำนวนมาก สามารถดำเนินการ ดังนี้
         1. กรอก "แบบฟอร์ม........" ที่......................
         2. ทำบันทึกข้อความถึงผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เพื่อแจ้งขอดำเนินการพร้อมระบุชื่อของผู้ที่สำนักหอสมุดกลางจะสามารถประสานงานกลับได้
         3. บรรณาธิการของวารสารสามารถสอบถามหรือติดต่อเพื่อดำเนินการได้ที่คุณทรงยศ ขันบุตรศรี อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เบอร์ติดต่อภายใน 11983

  ขอใช้บริการสำหรับบทความวารสารที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล SWU eJournals (ระบบ OJS)
         กรณีบทความวารสารของคณะ/สำนัก/สถาบัน ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล SWU eJournals (ระบบ OJS) เช่น ให้บริการโดยตรงอยู่บนเว็บไซต์ของคณะ/สำนัก/สถาบัน หรือให้บริการในฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (THAIJO) เป็นต้น สามารถดำเนินการ ดังนี้
          1. กรอกรายละเอียดของรายการ (Metadata) ที่ต้องการขอรหัส DOI ในไฟล์ต้นแบบ  ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ 
               1.1 ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล ตามรายละเอียดการกรอกข้อมูลที่แจ้งไว้ในไฟล์ต้นฉบับ
               1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของ URL ของทรัพยากรดิจิทัล (จะต้องลิงก์ไปยังทรัพยากรดิจิทัลโดยตรง) มิเช่นนัั้นจะไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรดังกล่าวผ่านรหัส DOI ได้
               หมายเหตุ: ขอความกรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ
          2. กรอก "แบบฟอร์มขอรหัสทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล (DOI)" ที่ https://forms.gle/m5LgjPjSbTrRibDN9 (ต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัย g.swu หรือ m.swu เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์ม) พร้อมแนบรายละเอียดของรายการที่ต้องการขอรหัส DOI (ไฟล์ในข้อ 1)
          3. ผู้ขอใช้บริการจะได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติทันทีหลัง Submit แบบฟอร์มเพื่อยืนยันว่าสำนักหอสมุดกลางได้รับข้อมูลแล้ว
              หากไม่ได้รับอีเมลดังกล่าว (กรุณาตรวจสอบอีเมลใน Spam ก่อน) กรุณาแจ้งมายังสำนักหอสมุดกลางที่คุณอิสยา พันศิริพัฒน์ อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เบอร์ติดต่อภายใน 15386, 15379
          4. ระยะเวลาการดำเนินการขึ้นอยู่กับความถูกต้องของข้อมูลและจำนวนรายการที่ส่งเข้าระบบ (ตั้งแต่หลักนาที-หลายชั่วโมง) ทั้งนี้ทางสำนักหอสมุดกลางจะแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการให้ทราบเป็นระยะผ่านทางอีเมล หลังจากนำข้อมูลเข้าระบบของ CrossRef แล้ว (องค์กรที่สำนักหอสมุดกลางประสานเพื่อออกเลข DOI) 

        หมายเหตุ: กรณีต้องการขอรหัส DOI ให้กับทรัพยากรดิจิทัลที่มีจำนวนมาก จะต้องทำบันทึกข้อความถึงผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เพื่อแจ้งขอดำเนินการ
                  พร้อมระบุชื่อของผู้ที่สำนักหอสมุดกลางจะสามารถประสานงานกลับได้


 • รายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลที่ได้รับรหัส DOI แล้ว 
       ตรวจสอบรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลที่ได้รับรหัส DOI แล้ว ได้ที่ https://bit.ly/4bgMfV6


 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง เบอร์ติดต่อภายใน 15381
       1. คุณปภาดา น้อยคำยาง อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       2. คุณกัญญดา งึมกระโทก อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


 • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล (Digital Object Identifier: DOI)
  DOI คืออะไร
  ความสำคัญของ DOI
  โครงสร้างของ DOI
  ค่าลงทะเบียน DOI
  CrossRef คืออะไร
  สืบค้น DOI จาก CrossRef