บริการรับหนังสือนอกเวลาทำการผ่านตู้ Book Boxes Service (ประสานมิตร)

bkbox p

ขั้นตอนการใช้บริการ

1.กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้รับบริการและข้อมูลหนังสือใน SWU Lib Delivery ให้ครบถ้วน

bb1

 2.ให้ผู้รับบริการเปลี่ยนข้อความตรงช่อง Address โดยระบุ “มารับเองที่ Book Boxes Service” ก่อนที่จะ Confirm Address  

bb2

*หมายเหตุ การเลือกรับหนังสือที่ Book Boxes Service เฉพาะผู้ที่สะดวกมารับหนังสือในช่วงที่ห้องสมุดปิดทำการคือ วันจันทร์-ศุกร์ หลังเวลา 16.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เท่านั้น

 

3.รอรับแจ้งเลขหมายเลขตู้ Loker และ รหัสผ่านสำหรับเปิดตู้ Locker ได้ทาง E-mail  

 

เงื่อนไขการใหบริการ Book Boxes Service 

1. ให้บริการเฉพาะหนังสือของสำนักหอสมุดกลาง ห้องสมุดองรักษ์ ห้องสมุดคณะแพทย์ มศว องค์รักษ์ ห้องสมุดโรงพยาบาลชลประทาน

2. รับหนังสือได้ที่ตู้ Locker ได้ภายใน 3 วันทำการหลังจากได้รับแจ้งทาง E mail(กรุณาช่วยตรวจสอบจำนวนรายการยืมและวันกำหนดส่งให้ถูกต้องครบถ้วน) 

3. ให้บริการสําหรับนิสิตปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา อาจารย์ และบุคคลกร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเท่านั้น

4. การรับตัวเล่มที่ Locker

4.1 ส่งคํา ขอใช้บริการก่อน 11.00 น รับตัวเล่มได้ที่ตู้ Locker ภายในวันเดียวกัน

4.2 ส่งคํา ขอใช้บริการหลัง 11.00 น รับตัวเล่มที่ตู้ Locker ภายในวันถัดไป

5. หากไม่มารับหนังสือภายในระยะเวลาที่กําหนด เจ้าหน้าที่จะนําหนังสือไปยกเลิกการยืมโดยอัตโนมัติและนําหนังสือขึ้นชั้นให้บริการต่อไป

6. เมื่อนำหนังสือออกมาแล้วกรุณาปิด Locker และ Lock แม่กุญแจให้เรียบร้อย

 

คลิปแนะนำการใช้บริการตู้ Book Boxes Service

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook : สำนักหอสมุดกลาง มศว
Line : @libswu (มี@)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 063-801-3030