บริการยืมระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (Interlibrary Loan Service)

บริการยืมระหว่างสถาบันอุดมศึกษา

บริการการขอยืมหนังสือฉบับจริงหรือถ่ายเอกสาร สำหรับอาจารย์/บุคลากร/นิสิต สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเท่านั้น

   

1. การขอใช้บริการแบบให้ห้องสมุดยืมให้

เงื่อนไขการขอใช้บริการ

  • ห้องสมุดใช้เวลาในดำเนินการประมาณ 5-7 วันทำการ 
  • ค่าใช้จ่ายในการขอถ่ายเอกสาร ส่งทางไปรษณีย์ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
  • ผู้ใช้สามารถขอยืมหนังสือได้สูงสุด 3 รายการต่อการขอใช้บริการหนึ่งครั้ง
  • จำนวนวันที่สามารถยืมได้ขึ้นอยู่กับนโยบายของห้องสมุดหรือหน่วยงานเจ้าของหนังสือ

ขั้นตอนการใช้บริการ

1. ผู้ขอใช้บริการสืบค้นสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่นๆ

   • สหบรรณานุกรม UC : ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรที่สามารถให้บริการสมาชิกได้ใช้ร่วมกัน สมาชิกสามารถสืบค้นรายการหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง 
   • ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์ TDC : ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ที่สามารถให้บริการสมาชิกใช้ร่วมกันโดยเข้าใช้ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยของรัฐ สมาชิกสามารถเข้าสืบค้นได้รายชื่อ พร้อมบทคัดย่อ รวมทั้งการเข้าอ่านได้ทั้งเล่มด้วยตนเอง
   • แหล่งข้อมูลอื่นๆ : สามารถค้นหารายการหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ จากระบบสืบค้น ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดแต่ละมหาวิทยาลัยผ่านเครือข่าย Internet ได้ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง

2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มยืมระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา https://forms.gle/7BYSbxdP9916GWpM9 
    ห้องสมุดใช้เวลาในดำเนินการประมาณ 5-7 วันทำการ (ไม่นับวันเสาร์อาทิตย์)

   

2. การขอใช้บริการแบบไปยืมตัวเล่มเองที่ห้องสมุดนั้นๆ

คำแนะนำในการยืม-คืนหนังสือ ณ ห้องสมุดอื่นๆ

1. ขอแบบฟอร์มยืมห้องสมุดอื่นได้ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม ชั้น 2 

2. นำแบบฟอร์มการยืมระหว่างห้องสมุด ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรงทางเข้าห้องสมุดอื่นๆ โดยไม่ต้องเสียค่าบริการในการเข้าใช้สำหรับห้องสมุดบางแห่ง

3. กรอกข้อมูลหนังสือที่ต้องการยืมในแบบฟอร์มฯ ให้ตรงกันทั้งแผ่นแรกและแผ่นสำเนา

4. รับตัวเล่มหนังสือ พร้อมแบบฟอร์มฯ ฉบับสำเนาคืนมากับตัวเล่ม

5. เมื่อต้องการคืนตัวเล่ม ให้นำส่งคืนที่ห้องสมุดนั้นๆ พร้อมแบบฟอร์มฯ ฉบับสำเนา

6. เมื่อรับคืนแบบฟอร์มฯ ฉบับสำเนาที่ใช้บริการแล้ว ให้นำส่งคืนที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามฯ ชั้น 2

7. แบบฟอร์มฯ ที่หมดอายุหรือไม่ได้ใช้ ให้ส่งคืน หรือต่ออายุได้ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามฯ ชั้น 2

หากมีคำถามหรือขอสงสัย กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์บริการตอบคำถามชั้น 2  โทรศัพท์ : 0-2258-4002-3, 0-2260-4514 มือถือ 063-801-3030

หรือ E-Mail มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
สำหรับบรรณารักษ์