บริการยืมระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

บริการยืมระหว่างห้องสมุดของสำนักหอสมุดกลางและห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้ตกลงร่วมกันที่จะจัดบริการยืมระหว่างห้องสมุด
โดยผู้ใช้บริการของห้องสมุดทั้ง 2 แห่งสามารถขอยืมหนังสือ วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ เอกสารวิชาการต่างๆที่มีให้บริการในอีกห้องสมุดหนึ่งได้
หรือขอถ่ายเอกสาร/ไฟล์บทความวารสารจากอีกห้องสมุดหนึ่งได้เช่นกัน ซึ่งวิธีการขอใช้บริการนั้นสามารถดำเนินการได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

***ผู้ที่ขอยืมระหว่างห้องสมุดได้ต้องเป็น อาจารย์ บุคลากร นิสิต มศว เท่านั้น

  1. ผู้ใช้บริการเดินทางไปขอยืมทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเอง
  2. ผู้ใช้บริการต้องการให้บรรณารักษ์ดำเนินการยืมทรัพยากรสารสนเทศให้

1. กรณีเดินทางไปติดต่อขอยืมทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเอง

          ผู้ใช้บริการที่เป็นอาจารย์ นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ต้องการเดินทางไปยืมหนังสือที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชด้วยตนเอง
ให้ติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง เพื่อขอแบบฟอร์มยืมระหว่างห้องสมุด

                 สิทธิการขอยืมระหว่างห้องสมุด

- นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้ยืมได้ไม่เกิน 2 เล่มต่อครั้ง

-อาจารย์ นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ยืมได้ไม่เกิน 3 เล่มต่อครั้ง

จำนวนวันที่สามารถยืมได้

- 14 วัน และสามารถขอยืมหนังสือต่อได้ 1 ครั้ง โดยแจ้งบรรณารักษ์ของห้องสมุดตนเอง

 

2.กรณีที่ต้องการให้บรรณารักษ์ดำเนินการยืมทรัพยากรสารสนเทศให้

            1. ผู้ใช้บริการที่เป็นอาจารย์ นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ต้องการให้บรรณารักษ์ยืมหนังสือจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชให้ ต้องติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง ทั้งนี้ สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ที่ https://library.nmu.ac.th/  

            2. ในการยืมโดยให้บรรณารักษ์ดำเนินการให้ ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกแบบฟอร์มยืมระหว่างห้องสมุดออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/eap17xhjTZgV2bLy8 หรือเข้าหน้าเว็บห้องสมุด > เมนู Services > บริการยืม-คืนหนังสือ > บริการยืมระหว่างห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

           เงื่อนไขในการขอใช้บริการโดยบรรณารักษ์ดำเนินการให้ มีดังนี้

                1. ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าดำเนินการทั้งหมด (ค่าบริการและค่าส่งไปรษณีย์)

                2. ระยะเวลาของการดำเนินการยืม จะใช้เวลาประมาณ 5-7 วันทำการ หรือขึ้นอยู่กับขั้นตอนการดำเนินงานของห้องสมุดนั้นๆ

         จำนวนวันที่สามารถยืมได้

                 14 วัน และสามารถขอยืมหนังสือต่อได้ 1 ครั้ง โดยแจ้งบรรณารักษ์ของห้องสมุดตนเอง

หากมีคำถามและข้อสงสัย 
สามารถส่งคำถามมาที่ inbox ของสำนักหอสมุดกลาง มศว https://www.facebook.com/libswu 
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2649-5443, 0-2649-5000 ต่อ 15386