บริการจัดส่งหนังสือตามคำขอ SWU Lib Delivery

slide 17 2 17

 

บริการจัดส่งหนังสือตามคำขอ SWU Lib Delivery

เข้าใช้บริการได้ที่ https://lib-service.swu.ac.th/libdelivery/signin.php

ส่งหนังสือ 09

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

ส่งหนังสือ 02

ส่งหนังสือ 03

ส่งหนังสือ 04

ส่งหนังสือ 05

ส่งหนังสือ 07

ส่งหนังสือ 06

ส่งหนังสือ 08

ขั้นตอนการใช้บริการเพิ่มเติม

ส่งหนังสือ 10