บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือนด้วย CLVPN

การเข้าใช้งาน CLVPN

เข้าใช้งานที่หน้าเว็บสำนักหอสมุดกลาง มศว lib.swu.ac.th

1.กดที่ LOGO  CLVPN

2. ระบบจะปรากฎหน้าต่างให้เข้ารหัสบัวศรีไอดี 

3. กรอก Buasri ID และ Password เพื่อเข้าใช้งาน