บริการไวเลสแลน (Wireless LAN)

สำนักหอสมุดกลาง บริการ Wireless LAN สำหรับนิสิตและบุคลากรที่นำ Laptop computer Tablet หรือ Smartphone เข้ามาใช้งาน โดยสามารถใช้ได้ตั้งแต่ ชั้น 1 - 6 โปรดติดตั้งค่า properties ต่างๆ ด้วยตนเอง โดยดูวิธีการติดตั้งได้ที่ http://wise.swu.ac.th