บริการจำแนกตามชั้น


ชั้น 1 (อยู่ในช่วงปรับปรุงเป็น Learning Space)

  • บริการห้องประชุมชั้น 2, ชั้น 8
  • ห้องศึกษาค้นคว้าสาหรับบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 พร้อมโสตทัศนูปกรณ์
  • ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้โสตทัศนวัสดุและโสตทัศนูปกรณ์
 • ห้องฝึกอบรม (ห้อง 102) (ติดต่อขอใช้ห้องที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามฯ ชั้น 2)
 • โถงด้านนอก ลานอเนกประสงค์ อ่านหนังสือพิมพ์ จุดใช้ Wireless LAN
ชั้น 2 บริการยืม-คืน บริการหนังสืออ้างอิง บริการตอบคำถามและช่วยการศึกษาค้นคว้า
 • เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ/ปริญญานิพนธ์
 • เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยการศึกษาค้นคว้า
  • บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
  • บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
  • บริการยืมระหว่างห้องสมุด
  • บริการหนังสือที่มีสถานภาพ In process
  • หนังสือรออนุรักษ์ที่มีสถานภาพ Damage by System
  • บริการ iPad
  • บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับบุคคลภายนอก
  • มุม IT COMMONS
  • บริการรับแจ้งของหาย
  • บริการฝึกอบรม และจองใช้ห้องฝึกอบรม (ห้อง 102)
 • มุมจัดแสดงหนังสือใหม่
 • มุม Smart Library
 • ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร
 • จุดใช้ Wireless LAN
ชั้น 3 บริการวารสาร หนังสือพิมพ์
 • บริการวารสาร/หนังสือพิมพ์ในระบบชั้นเปิด
 • เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนวารสารและหนังสือพิมพ์ฉบับย้อนหลังในระบบชั้นปิด
 • ห้องศึกษาค้นคว้าสาหรับบัณฑิตศึกษา (ติดต่อขอใช้ห้องได้ที่เคาน์เตอร์ ชั้น 1)
 • จุดใช้ Wireless LAN
 • บริการถ่ายเอกสาร
ชั้น 4 บริการหนังสือทั่วไปหมวด 000-200 ปริญญานิพนธ์ หนังสือสำรอง
 • หนังสือทั่วไปภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หมวด 000-200
 • ปริญญานิพนธ์
 • หนังสือใช้น้อย หนังสือสำรอง หนังสือได้รับรางวัล
 • ห้องศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่มสำหรับนิสิต (ติดต่อขอใช้ห้องที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 4)
 • จุดใช้ Wireless LAN
ชั้น 5 บริการหนังสือทั่วไปหมวด 300-500 หนังสือหมวดแพทยศาสตร์
 • หนังสือทั่วไปภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หมวด 300-500
 • หนังสือหมวดแพทยศาสตร์
 • มุมอาเซียน
 • ห้องศึกษาค้นคว้าสำหรับอาจารย์
 • ห้องศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่มสำหรับนิสิต (ติดต่อขอใช้ห้องได้ที่เคาน์เตอร์ ชั้น 4)
 • จุดใช้ Wireless LAN
ชั้น 6 บริการหนังสือทั่วไปหมวด 600-900 นวนิยาย หนังสือเด็ก
 • หนังสือทั่วไปภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หมวด 600-900
 • นวนิยาย เรื่องสั้น
 • มุมหนังสือพุทธธรรม
 • ห้องศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี
 • ห้องมาเรีย (หนังสือเด็ก)
 • ห้องศาสตราจารย์ขจร สุขพานิช (ต้องการใช้หนังสือ ติดต่อเคาน์เตอร์บริการ ชั้น 4)
 • ห้องศาสตราจารย์คุณหญิงกุหลาบ มัลลิกะมาส
 • ห้องศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม (ติดต่อขอใช้ห้องที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 4)
 • จุดใช้ Wireless LAN
ชั้น 7 สำนักงานผู้อำนวยการ
 • ห้องผู้อำนวยการ/สำนักงานผู้อำนวยการ
 • งานวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
 • งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 • ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
 • ห้องประชุมสำนักหอสมุดกลาง
 • ห้องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ห้องอเนกประสงค์
ชั้น 8 ห้องประชุม
 • ห้องประชุมหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (ห้อง 8101)
 • ห้องประชุม (ห้อง 8105, 8110, 8111)
 • ห้องอเนกประสงค์ (ห้อง 8102-8104)
 • จุดใช้ Wireless LAN
อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่