โปรแกรมแนะนำเพื่อการค้นคว้า


โปรแกรมที่ 1: แนะนำห้องสมุดและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศเบื้องต้น

แนะนำห้องสมุด บริการและแหล่งสารสนเทศบนเว็บไซต์ของห้องสมุด วิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดเบื้องต้นผ่าน SWUDiscovery และการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกและบริการอัตโนมัติต่างๆ ใช้ระยะเวลา 60-90 นาที

โปรแกรมที่ 2: การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote

แนะนำวิธีการใช้โปรแกรม EndNote เพื่อจัดการรายการบรรณานุกรมและการอ้างอิงสำหรับการทำรายงาน งานวิจัย/ปริญญานิพนธ์ ใช้ระยะเวลา 90 นาที

**กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้า**

ช่องทางการให้บริการตอบคำถาม (Ask Librarian)

  • ส่งข้อความทางเฟซบุ๊ค : facebook.com/oklib.swu.ac.th/ หรือสืบค้นโดยใช้ชื่อ “Oklib(Ongkharak Library, SWU)”
  • Line : oklib
  • ทางอีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • ทางโทรศัพท์ : 02-6495421 , 02-6495000 ต่อ 21250