โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote


บริการอบรมการใช้โปรแกรม EndNote

  • สำนักหอสมุดกลาง จัดให้มีบริการอบรมการใช้โปรแกรม EndNote เพื่อจัดการรายการบรรณานุกรมและการอ้างอิงสำหรับการทำรายงาน งานวิจัย/ปริญญานิพนธ์
    • ผู้ที่จะเข้ารับการอบรมโปรแกรม EndNote ควรผ่านการอบรมการสืบค้น SWUDiscovery มาก่อน ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง จำนวนผู้เข้าอบรมขั้นต่ำ คือ 5 คน
    • ขอเชิญผู้สนใจ นัดหมายเวลาล่วงหน้าหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง หรือ โทร. 02-6495443, 02-6495000 ต่อ 15386, 02-2584002-3 ต่อ 117

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง