บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin

 

วิธีการเพื่อขอตรวจผลงานด้วยตนเอง
      1. ผู้ตรวจผลงานต้องเป็นอาจารย์/บุคลากร/นิสิต ของ มศว เท่านั้น และต้องใช้อีเมล @g.swu.ac.th ในการสมัครและตรวจผลงานเท่านั้น 
             หมายเหตุ:  1) กรณีที่ยังไม่มีอีเมล @g.swu.ac.th ของมหาวิทยาลัย สามารถสมัครที่: https://account.swu.ac.th/login (ใช้บัวศรีไอดีในการสมัคร)

                              2) กรณีลืมรหัสผ่าน ดูรายละเอียดได้ที่:https://sites.google.com/a/swu.ac.th/gafe/ 

      2. กรอกแบบฟอร์มขอ Class ID และ Enrollment Key เพื่อใช้บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรม Turnitin คลิก  
              หมายเหตุ:  *ต้องลงชื่อเข้าใช้งานด้วยอีเมล @g.swu.ac.th ก่อนเท่านั้น จึงจะสามารถเปิดใช้งานแบบฟอร์มได้


    3. ขั้นตอนการสมัครการใช้โปรแกรม Turnitin  

           3.1 สมัครเข้าใช้ โปรแกรม Turnitin  

            3.2 เลือก Create Account เป็น Student

            3.3 Class ID และ Class Enrollment Key  ที่ได้เข้าไปกรอกรายละเอียดในการสมัคร 

         **** รหัส Class ID จะมีวันหมดอายุเมื่อได้รหัสให้ทำการตรวจผลงานทันที (เริ่ม Class ใหม่ วันที่ 1 และ 16 ของเดือน)**** 


การขอ E-Mail ของมหาวิทยาลัย 

 •  กรณีที่ยังไม่มี E-Mail ของมหาวิทยาลัยสามารถสมัครได้ที่  https://account.swu.ac.th/login (กรุณาใช้บัวศรีไอดีในการสมัคร )
 •  รายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีลืมรหัสผ่าน https://sites.google.com/a/swu.ac.th/gafe/ 

คู่มือการสมัครและตรวจผลงานด้วยตนเอง


 

รายละเอียดในการตรวจผลงาน 

 • สามารถตรวจผลงานด้วยตนเองได้ไม่จำกัดครั้ง แต่ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ต้องใช้เวลารอผลตรวจ 24 ชั่วโมง
 • หลังจาก Class หมดอายุ บรรณารักษ์จะดำเนินการลบ Account ออกเพื่อหมุนเวียนการใช้งาน หากต้องการใช้งานอีกครั้งให้ดำเนินการ กรอกรายละเอียดในการขอ Class ID และ Class Enrollment Key ใหม่อีกครั้ง โดยไม่ต้องทำการสมัครใหม่ 
 • หาก Class เต็มให้นิสิตรอส่งผลงานในวันถัดไปเท่านั้น 
 • กรณีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาพบปัญหาในการตรวจปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์หรือมีคำถามเกี่ยวกับผลการตรวจ
  ให้ติดต่อทางบัณฑิตวิทยาลัย เบอร์โทรศัพท์: 094-795-9362  หรือ อีเมล :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 


 

รายละเอียดของการส่งไฟล์ผลงาน

 • ตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ชื่อของตนเอง (กรณีแยกเป็นหลายไฟล์ ให้ระบุคำประกอบเพื่อให้เห็นความแตกต่าง เช่น Somjai Chap1, Somjai Chap2 เป็นต้น)

 • ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 40 MB กรณีผลงานมีขนาดยาวและมีการแบ่งเป็นบท ควรแยกไฟล์ออกเป็นบทก่อน และจำนวนหน้าในแต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน 400 หน้า

 • ขนาดไฟล์เล็กที่สุดต้องมีอย่างน้อย 20 คำ จึงจะตรวจสอบได้

 • ประเภทของไฟล์ที่ตรวจสอบได้แก่ Microsoft Word, PDF, OpenOffice (ODT) และ Google Docs


 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักหอสมุดกลาง : เคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม ชั้น 2 โทร.02-6495443

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เฟซบุ๊ค: https://www.facebook.com/libswu/

ห้องสมุดองครักษ์ : อัมพร ขาวบาง หรือ ยุภาภรณ์ ไชยสงค์

โทร: 02-649-5421, 083-434-3752, 02-649-5000 ต่อ 27232

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เฟซบุ๊ค: https://www.facebook.com/oklib.swu.ac.th