บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin

 
            สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดให้บริการโปรแกรม Turnitin จำนวน 2 บริการ ได้แก่
                    บริการที่ 1    ตรวจการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยตนเอง (Student Account)
                                         สำหรับอาจารย์/บุคลากร/นิสิต มศว ที่ต้องการนำผลงานของตนเองส่งตรวจในโปรแกรม Turnitin
                    บริการที่ 2    การใช้งานโปรแกรม Turnitin สำหรับอาจารย์ผู้สอน (Instructor Account) NEW
                                         บริการเฉพาะอาจารย์ที่ต้องการเปิด Class เพื่อให้นิสิตส่งผลงานตรวจในโปรแกรม Turnitin
                                         โดยอาจารย์สามารถดูผลตรวจการคัดลอกผลงานของนิสิตแต่ละคนได้

 
 

บริการที่ 1 ตรวจการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยตนเอง (Student Account) 

       ลักษณะการใช้งาน: สำหรับอาจารย์/บุคลากร/นิสิต มศว ที่ต้องการนำผลงานของตนเองส่งตรวจในโปรแกรม Turnitin

                                       **ขอให้ผู้ใช้บริการศึกษาคู่มือแนะนำการใช้ก่อนใช้บริการ** (คู่มือสำหรับ Student Account)

ขั้นตอนการใช้บริการ:
      1. ขอ Class ID และ Enrollment Key เพื่อใช้บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรม Turnitin
        
1.1 ผู้ตรวจผลงานต้องเป็นอาจารย์/บุคลากร/นิสิต ของ มศว และต้องใช้อีเมล @g.swu.ac.th ในการสมัครและตรวจผลงานเท่านั้น 
               Note: กรณียังไม่มีอีเมลของมหาวิทยาลัยหรือลืมรหัสผ่าน ดูรายละเอียดที่หัวข้อ "การขออีเมล @g.swu.ac.th ของมหาวิทยาลัย" ที่อยู่ด้านล่าง

 
        1.2 กรอก “แบบฟอร์มขอ Class ID และ Enrollment Key เพื่อใช้บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรม Turnitin” คลิก
                  Note:   1) ต้องลงชื่อเข้าใช้งานด้วยอีเมล @g.swu.ac.th หรือ @m.swu.ac.th จึงจะสามารถเปิดใช้งานแบบฟอร์มได้
                              2) Class ID และ Enrollment Key จะมีกำหนดวันหมดอายุ หากครบกำหนดวันหมดอายุแล้วแต่ยังต้องการตรวจผลงานอยู่ 
                                   สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอ Class ID และ Enrollment Key ใหม่ได้ (ห้องสมุดจะเปลี่ยนรหัสผ่านทุกเดือน) 
          

       2. นำ Class ID และ Enrollment Key ที่ได้ไปใช้บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรม Turnitin
           
กรณีเป็นการใช้งานครั้งแรก ให้ดำเนินการตามข้อ 2.1 ก่อน กรณีเคยมี Student Account สำหรับใช้งานแล้วให้ดำเนินการตามข้อ 2.2
           2.1 กรณีการใช้งานครั้งแรก
ยังไม่มี Account การใช้งานโปรแกรม Turnitin
                 1) สมัครเข้าใช้โปรแกรม Turnitin คลิก  
                 2) เลือก Create Account เป็น Student 
                 3) กรอก Class ID และ Enrollment Key ที่ได้จากห้องสมุด (จากการดำเนินการในข้อ 1.2) 
                     พร้อมกับกรอกข้อมูลต่าง ๆ สำหรับการสมัครใช้งานโปรแกรม
                 4) หลังจากสมัคร Student Account เพื่อใช้งานเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการ Log in เข้าโปรแกรม Turnitin เพื่อส่งผลงานตรวจตามต้องการ  (คู่มือสำหรับ Student Account)

           2.2 กรณีมี Student Account การใช้งานโปรแกรม Turnitin แล้ว สามารถเข้าใช้งานได้เลย
                1) Log in เข้าโปรแกรม Turnitin คลิก  
                2) คลิกที่แถบเมนู Enroll in a Class และกรอก Class ID และ Enrollment Key ที่ได้จากห้องสมุด (จากการดำเนินการในข้อ 1.2) 
                    เพื่อส่งผลงานตรวจตามต้องการ  (คู่มือสำหรับ Student Account)

  


บริการที่ 2  การใช้งานโปรแกรม Turnitin สำหรับอาจารย์ผู้สอน (Instructor Account) 

         ลักษณะการใช้งาน:
 
ให้บริการเฉพาะอาจารย์ที่ต้องการเปิด Class เพื่อให้นิสิตส่งผลงานตรวจในโปรแกรม Turnitin
                                          โดยอาจารย์สามารถดูผลตรวจการคัดลอกผลงานของนิสิตแต่ละคนได้

        ขั้นตอนการใช้บริการ:
           1. การลงทะเบียนเพื่อขอเปิดบัญชีผู้ใช้ใหม่ (Create Account) (สำหรับอาจารย์เท่านั้น)
                 1.1 กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอสิทธิ์การเป็น Instructor คลิก
                 1.2 หลังจากทางห้องสมุดเปิดสิทธิ์ให้แล้ว ระบบจะส่งอีเมลไปยังอาจารย์เพื่อให้ทําการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ด้วยตนเอง 
                 1.3 อาจารย์สามารถสร้าง Class ตามต้องการ **ขอความกรุณาตั้งค่าต่าง ๆ เพื่อสร้าง Class ตามคู่มือเท่านั้น**
                      คู่มือการใช้งาน Turnitin สำหรับอาจารย์ผู้สอน (Instructor Account) คลิก    
       
          2. การให้นิสิตส่งผลงานตรวจใน Class ของอาจารย์
         
       นิสิตจะส่งผลงานตรวจด้วย Student  Account โดยจะต้องขอ Class ID และ Enrollment Key จากอาจารย์ผู้สอน
                 คู่มือการตรวจผลงานด้วยตนเองโดยใช้ Student Account คลิก

  


คู่มือ/คลิปแนะนำวิธีการใช้โปรแกรม Turnitin


รายละเอียดในการตรวจผลงาน 


รายละเอียดของการส่งไฟล์ผลงาน

  • ตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ชื่อของตนเอง (กรณีแยกเป็นหลายไฟล์ ให้ระบุคำประกอบเพื่อให้เห็นความแตกต่าง เช่น Somjai Chap1, Somjai Chap2 เป็นต้น)

  • ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 40 MB กรณีผลงานมีขนาดยาวและมีการแบ่งเป็นบท ควรแยกไฟล์ออกเป็นบทก่อน และจำนวนหน้าในแต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน 400 หน้า

  • ขนาดไฟล์เล็กที่สุดต้องมีอย่างน้อย 20 คำ จึงจะตรวจสอบได้

  • ประเภทของไฟล์ที่ตรวจสอบได้แก่ Microsoft Word, PDF, OpenOffice (ODT) และ Google Docs


การขออีเมล @g.swu.ac.th ของมหาวิทยาลัย 

 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

            สำนักหอสมุดกลาง : เคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม ชั้น 2
                      โทร: 02-258-4002-3, 02-260-4514 มือถือ 063-801-3030

                      อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         เฟซบุ๊ก: https://www.facebook.com/libswu/

          ห้องสมุดองครักษ์ : อัมพร ขาวบาง หรือ ยุภาภรณ์ ไชยสงค์
                      โทร: 02-649-5000 ต่อ 27233, 02-649-5421, 083-434-3752 
                      อีเมล:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                    เฟซบุ๊ก: https://www.facebook.com/oklib.swu.ac.th


2. ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานโปรแกรม TurnitinStudent  Account