ระบบสืบค้น SWU Discovery


SWU Discovery คือ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การสืบค้นครอบคลุมอะไรบ้าง?

  • ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่มีให้บริการในห้องสมุด
  • ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่
    • ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดจัดให้บริการ: ได้แก่ ทรัพยากรหรือฐานข้อมูลที่บอกรับ ซื้อ พัฒนาขึ้นเอง หรือที่มีสิทธิ์เข้าใช้ ซี่งจะให้เอกสารฉบับเต็มตามสิทธิ์ ขอบเขต หรือประเภทของฐานข้อมูลที่บอกรับ
    • ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลก: ทรัพยากรในกลุ่มนี้เป็นทรัพยากรประเภท Open Access ซึ่งจะแสดงผลที่เน้นบทคัดย่อมากกว่าฉบับเต็ม

กรณีสืบค้นทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์แต่ไม่สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ ต้องทำอย่างไร?

  • แจ้งรายละเอียดของทรัพยากรฯ ที่บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าเพื่อตรวจสอบว่าสามารถเข้าถึงได้จากแหล่งใดได้แล้วห้องสมุดจะดำเนินการช่วยเหลือต่อไป (เฉพาะกรณีที่สามารถดำเนินการได้)