ระบบสืบค้น SWU Discovery


การตรวจสอบข้อมูลสมาชิกและบริการอัตโนมัติ(My Library Card)

สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลสมาชิกและใช้บริการอัตโนมัติต่างๆ (My Library Card) ไม่ว่าจะ เป็นการยืมต่อ (Renew) การจอง (Request) การจัดเก็บรายการการสืบค้น (My Favorites) และบริการ แจ้งเตือนอื่นๆ ผ่านระบบ SWUDiscovery บนเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลางที่ https://lib.swu.ac.th ซึ่ง แต่ละบริการมีวิธีการดังนี

การตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

หน้าจอแสดงข้อมูลสมาชิก

การยืมหนังสือต่ออัตโนมัติ(Renew)

ขั้นตอนการยืมหนังสืออัตโนมัติ

ข้อกำหนดในการยืมหนังสือต่ออัตโนมัติ

  1. ***ต้องทำการยืมหนังสือต่ออัตโนมัติล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันกำหนดส่งหนังสือ***
  2. เฉพาะหนังสือเท่านั้น ทั้งนี้หนังสือที่ยืมต่อได้จะต้องไม่มีผู้ใดจองไว้และเป็นหนังสือที่ไม่เกินวันกำหนดส่ง
  3. สามารถยืมต่อด้วยตนเองได้เล่มละ 1 ครั้งเท่านั้น
  4. สมาชิกสามารถยืมหนังสือต่ออัตโนมัติได้จะต้องไม่มีหนังสือค้างส่งหรือมีภาระหนี้สินกับทางห้องสมุดและต้องต่ออายุการเป็นสมาชิกแล้ว
  5. กรณีที่การเป็นสมาชิกหมดอายุก่อนวันกำหนดส่ง สมาชิกจะไม่สามารถยืมหนังสือต่อด้วยตนเองได้สำหรับนิสิต ก่อนวันปิดภาคเรียน 14 วันจะไม่สามารถยืมต่อด้วยตนเองได้
  6. กรณีที่นำหนังสือที่ยืมต่ออัตโนมัติเข้ามาอ่านในห้องสมุด ขอให้นำหนังสือดังกล่าวไปประทับวันกำหนดส่งให้ถูกต้องที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2

การจองหนังสือผ่านระบบอัตโนมัติ(Request)

เมื่อพบว่าหนังสือที่ต้องการมีผู้ยืมออก สมาชิกสามารถใช้บริการจองผ่านระบบอัตโนมัติได้

ขั้นตอนการจองผ่านระบบอัตโนมัติ

เมื่อสมาชิกทำการ Sing in เข้ามาในระบบเพื่อทำการสืบค้นและพบว่าหนังสือที่ต้องการมีผู้ยืมออก ซึ่งจะปรากฏวันกำหนดส่งและสถานะ Hold ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

เมื่อทำรายการสำเร็จจะแสดงหน้าต่างตามภาพ

กลับไปตรวจสอบหนังสือที่จองไว้ใน My Library Card > Requests

หากหนังสือที่จองถูกคืนแล้วจะแสดงในระบบ

ข้อกำหนดในการจองหนังสือผ่านระบบอัตโนมัติ

  1. จองได้เฉพาะหนังสือที่มีผู้ยืมออกเท่านั้น
  2. สมาชิกสามารถจองหนังสือได้คนละ 3 รายการ
  3. สมาชิกต้องมาติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2 เพื่อยืมหนังสือที่จองไว้ภายใน 7 วัน (นับจากวัน ที่ห้องสมุดได้รับตัวเล่มคืน)
  4. การจองหนังสือผ่านระบบอัตโนมัติจะไม่สามารถทำได้ ในกรณีมีหนังสือค้างส่งหรือมีภาระหนี้สินกับทางห้องสมุด ไม่ได้update การเป็นสมาชิก จองเกิน 3 รายการ และจองก่อนวันปิดภาคเรียน 14 วัน