แนวปฏิบัติแนวทางการอบรมการสอนการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

จากการจัดกิจกรรม “แนวปฏิบัติแนวทางการอบรมการสอนการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ”
สามารถสรุปเป็นแนวปฏิบัติการอบรมการสอนการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้

  • การสอนการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศเบื้องต้นและฐานข้อมูลออนไลน์

แนวการสอนการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศเบื้องต้นและฐานข้อมูลออนไลน์

แบบทดสอบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศเบื้องต้นและฐานข้อมูลออนไลน์

  • การสอนการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote

แนวทางการสอนการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote

แบบทดสอบโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote

ภาพกิจกรรม “แนวทางการอบรมการสอนการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ”

กิจกรรม “แนวทางการอบรมการสอนการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ”
ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 702 สำนักหอสมุดกลาง
ครั้งที่ 2 วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

ภาพกิจกรรม “การเสริมปกหนังสือ”

ภาพกิจกรรม “การเสริมปกหนังสือ”
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 702 สำนักหอสมุดกลาง

กิจกรรม “การลงรายการบรรณานุกรมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Aleph”

กิจกรรม “การลงรายการบรรณานุกรมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Aleph”
ครั้งที่ 1 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 702 ชั้น 7 สำนักหอสมุดกลาง
ครั้งที่ 2 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 702 ชั้น 7 สำนักหอสมุดกลาง

 

แนวปฏิบัติการดำเนินการโครงการและการอนุมัติกิจกรรมภายใต้โครงการสำนักหอสมุดกลาง

จากการจัดกิจกรรม “เทคนิคการวิเคราะห์ ประเมิน และสรุปผลการดำเนินโครงการของสำนักหอสมุดกลาง”
สามารถสรุปเป็นแนวปฏิบัติการดำเนินการโครงการและการอนุมัติกิจกรรมภายใต้โครงการของสำนักหอสมุด ดังนี้