โครงการพัฒนาการบริการ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

โครงการพัฒนาการบริการ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

การปรับปรุงกระบวนงาน เรื่อง การสร้างไฟล์สำหรับเพิ่มข้อมูลเข้าระบบ IR ด้วย excel

ที่มาของปัญหา

สำนักหอสมุดกลาง ได้มีการนำระบบ Dspace เข้ามาใช้ในการจัดเก็บบทรัพยากรของสถาบัน หน่วยงาน ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เช่น ปริญญานิพนธ์ ผลงานอาจารย์ นิสิต และบุคลากร และเผยแพร่ให้ผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยใช้ชื่อว่า คลังสถาบัน (SWU IR)

ในการนำเข้าข้อมูลคลังสถาบัน สามารถทำได้ 2 วิธี คือ การนำเข้าทีละรายการผ่านระบบของ Dspace และการนำเข้าแบบทีละหลายรายการ (Batch import) ซึ่งการนำเข้าข้อมูลแบบทีละหลายรายการ (Batch import) จะต้องผ่านกระบวนการจัดเตรียมไฟล์ ซึ่งมีหลายขั้นตอน และต้องใช้เวลาในการดำเนินการ

จากปัญหาข้างต้น ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุดจึงได้พัฒนาระบบสำหรับการจัดเตรียมไฟล์ในการนำเข้าข้อมูล เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน และใช้เวลาในการจัดเตรียมไฟล์ลดลง

ดูเนื้อหาทั้งหมด

การปรับปรุงกระบวนงาน เรื่อง การใช้โปรแกรม AnyDesk เพื่อแก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์

ที่มาของปัญหา

สำนักหอสมุดกลางมีบริการให้ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ (Laptop) แก่บุคลากรภายใน ที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานในระหว่างสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

ปัญหาที่พบคือ เมื่อเกิดปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น ไม่สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ ไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เป็นต้น ทางฝ่ายไอทีไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ๆ ได้ เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์ (Laptop) อยู่ที่พักอาศัยของบุคลากรที่ยืมไป

ดูเนื้อหาทั้งหมด

การปรับปรุงกระบวนงาน เรื่อง การปรับกระบวนการตรวจสอบอุปกรณ์ในห้องแม่ข่ายกรณีไฟดับ/ไฟกระชาก

ที่มาปัญหา

ในอดีตในกรณีเกิดไฟดับในช่วงที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้ามาปฏิบัติงานในกรณีที่ได้ไฟดับ/ไฟกระชาก แล้วเบรกเกอร์ทริป ทำให้กินไฟฟ้าจากเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าสำรองตลอดเวลา ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวทางสำนักหอสมุดกลางจะมีเพียงช่องทางเดียวที่ได้รับทราบว่า เกิดไฟดับ/ไฟกระชาก คือเจ้าหน้าที่จากสำนักคอมพิวเตอร์หรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอาคารเรียนรวมติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลของสำนักหอสมุดกลาง โดยทางสำนักหอสมุดกลางไม่มีช่องทางอื่นเลยในการตรวจสอบด้านกระแสไฟ และต้องเข้ามาตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหารวมถึงแก้ไขที่หน้างานเท่านั้น และยิ่งได้รับการแจ้งหรือรับทราบปัญหาช้าเพียงไร ยิ่งทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรหรือการใช้น้ำมันของปั่นกระแสไฟฟ้าสำรองโดยไม่เกิดมากขึ้นเท่านั้น ทำให้เสี่ยงต่อทั้งในระดับหน่วยงานและในระดับมหาวิทยาลัยในกรณีน้ำมันเครื่องปั่นกระไฟฟ้าสำรองหมดและไฟฟ้าห้องแม่ข่ายดับ โดยที่ยังไม่ได้ดำเนินการปิดตัวอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย ส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาอุปกรณ์เสียหาย รวมถึงไม่สามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้หลังจากที่ได้ปรึกษากับสำนักคอมพิวเตอร์ทางสำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ IOT สำหรับตรวจสอบเรื่องกระแสไฟฟ้าและการทำงานของเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าสำรอง ทางผมจึงได้ปรับกระบวนการตรวจสอบอุปกรณ์ในห้องแม่ข่ายทำให้สามารถเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทวงทีและช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาอุปกรณ์เสียหายและไม่สามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลทรัพยากรของสำนักหอสมุดกลางได้

ดูเนื้อหาทั้งหมด