รายการแจ้งข้อมูลปัญหา / แจ้งซ่อม

   ประสานมิตร 524    องครักษ์ 258

 

 

วันที่แจ้ง รหัสเอกสาร ครุภัณฑ์/หน่วยงาน ชั้น รายละเอียด ผู้แจ้ง สถานะ รายละเอียด
2020-09-09
09:54:46
CL-GI
00783
ไฟฟ้า
ประสานมิตร
3ติดปลั๊กไฟเพิ่ม บริเวณโต๊ะประชุม ห้อง 305 และ 306 ห้องละ 1-2 จุดanchaleet

เริ่มดำเนินการ

รายละเอียด

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ