รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00109
ผู้แจ้ง : janejiram
E-mail :
วันที่ : 2018-08-06
เวลา : 09:52:53
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : อาคารสถานที่
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 2
ลักษณะการชำรุด : แจ้งเปลี่ยนกุญแจทางเข้าหน้าชั้น 2 ประตูที่ 2/4
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-08-06
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-08-06
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : กุญแจล็อคประตูจำนวน 1 ชุด
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คกุญแจล็อคประตู ทางเข้าหน้าชั้น/2และทำการเปลี่ยนกุญแจล็อคชุดใหม่เรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ