รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00011
ผู้แจ้ง : sunthornp
E-mail :
วันที่ : 2018-04-27
เวลา : 10:25:17
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ประปา
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 2
ลักษณะการชำรุด : สายฉีดชำระสุขภัณฑ์ห้องน้ำชายชำรุด
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-04-27
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-04-27
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : สายฉีดชำระ 1เส้น
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ดำเนินการเปลี่ยนสายฉีดชำระใหม่ให้เรียบร้อย1เส้นห้องน้ำชายชั้น/2
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ