รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00113
ผู้แจ้ง : amnatp
E-mail :
วันที่ : 2018-08-16
เวลา : 16:52:03
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : อาคารสถานที่
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : กุญแจล๊อคประตูชั้น/1ทางเข้าห้องเช็คคืน เสียบิดไม่ได้
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-08-16
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-08-16
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : ลูกกุญแจล๊อคประตู 1ชุด
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็ค กุญแจทางเข้าห้องเช็คคืน เช็คแล้วกุญแจบิดไม่ได้และได้ทำการเปลี่ยนชุดตัวล๊อคปรตูใหม่1ชุด เรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ