รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00124
ผู้แจ้ง : wannisa
E-mail :
วันที่ : 2018-08-25
เวลา : 16:29:01
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ประปา
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 2
ลักษณะการชำรุด : สายฉีดห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายชำรุด
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-08-27
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-08-27
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : สายฉีดชำระ 2 เส้น
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็ค สายฉีดชำระห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง สายฉีดชำรุดและได้ทำการเปลี่ยนสายฉีดชำระใหม่ 2เส้นเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ