รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00201
ผู้แจ้ง : janejiram
E-mail :
วันที่ : 2018-11-01
เวลา : 14:23:56
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : อาคารสถานที่
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : กุญแจห้องจัดหา หักคาเบ้ากุญแจ
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-11-01
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-11-01
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : ชุดอุปกรณ์ล๊อคประตู 1 ชุด
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตวรจเช็คประตูและได้ทำการเปลี่ยนชุดล๊อคประตูให้ใหม่เรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ