รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00214
ผู้แจ้ง : siripornki
E-mail :
วันที่ : 2018-11-07
เวลา : 10:36:15
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ประปา
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 4
ลักษณะการชำรุด : ห้องน้ำชายชั้น4 ห้องที่2 ฐานชักโครกยาแนวหลุด
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-11-07
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-11-07
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : ปูนกาวยาแนว
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจห้องน้ำชายชั้น/4ห้อง2พบว่าชักโคกหลุดออกจากฐานและได้ดำเนินการแก้ไขทำความสะอาดและยาแนวฐานชักโคกใหม่ให้เรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ