รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00308
ผู้แจ้ง : thasanee
E-mail :
วันที่ : 2019-02-13
เวลา : 16:43:49
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : อาคารสถานที่
เลขครุภัณฑ์ : ไม่มีเลข
สถานที่ (ชั้น) : 3
ลักษณะการชำรุด : เบ้ากุญแจล็อคประตูกระจกที่หน้าห้องเก็บของชั้น3 หลุด
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-02-14
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-02-14
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : กุญแจล็อคประตูจำนวน 1 ชุด
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและดำเนินการเปลี่ยนกุญแจให้ใหม่ 1ชุดเสร็จเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ