รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00337
ผู้แจ้ง : wannisa
E-mail :
วันที่ : 2019-03-14
เวลา : 09:12:10
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : อาคารสถานที่
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : ประตูห้องน้ำเจ้าหน้าที่ชั้น 1 ปิดแล้วเสียงดัง
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-03-14
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-03-14
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : โช้คสวิงประตู 1 ชุด
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนโช้คให้ใหม่เรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ