รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00346
ผู้แจ้ง : jantira
E-mail :
วันที่ : 2019-03-19
เวลา : 10:51:41
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ประปา
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 4
ลักษณะการชำรุด : สายชำระในห้องน้ำหญิง ห้องที่ 4 ชำรุด
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-03-19
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-03-19
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : สายฉีดชำระ 1เส้นและสต๊อบวาวล์ 1ตัว
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนสายฉีดชำระและสต๊อบเปอร์วาวล์ให้เรีบยร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ