รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00369
ผู้แจ้ง : วรรณิศา แซ่เตียว
E-mail :
วันที่ : 2019-04-10
เวลา : 10:48:14
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ประปา
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 2
ลักษณะการชำรุด : สายฉีดห้องน้ำเจ้าหน้าที่ชั้น 2 ชำรุด
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : อำนาจ พวงผกา
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-04-10
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-04-10
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : สายฉีดชำระ 1เส้น
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนให้เรีบยร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ