รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00374
ผู้แจ้ง : เจณจิรา มั่นคง
E-mail : janejiram@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-04-22
เวลา : 15:23:01
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ประปา
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 2
ลักษณะการชำรุด : สายน้ำอ่างล้างตรงกลางรั่ว
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : อำนาจ พวงผกา
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-04-23
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-04-23
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : สายน้ำดี
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนสายน้ำเข้าอ่างล้างมือเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ