รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00404
ผู้แจ้ง : อิสยาห์ พันศิริพัฒน์
E-mail : isaya@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-06-11
เวลา : 08:13:52
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ : SW1222
สถานที่ (ชั้น) : 2
ลักษณะการชำรุด : แผงไฟ หมายเลข SW1222 เปิดไม่ติดค่ะ
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : อนุรักษ์ หงษ์ขาว
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-06-11
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-06-11
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ