รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00443
ผู้แจ้ง : janejiram
E-mail : janejiram@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-08-13
เวลา : 15:01:20
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : หลอดไฟห้องโถงด้านนอกหลอดไม่ติด 4 หลอด
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-08-13
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-08-13
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : หลอดไฟจำนวน 4 หลอด
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวเช็คและดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างให้เสร็จเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ