รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00453
ผู้แจ้ง : chanidap
E-mail : chanidap@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-08-15
เวลา : 09:10:04
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : โต๊ะ เก้าอี้
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 2
ลักษณะการชำรุด : โต๊ะวาง server print ห้องคอม 2 ลิ้นชักหลุด
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-08-15
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-08-16
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำาการตรวจเช็คและดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ