รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00457
ผู้แจ้ง : wannisa
E-mail : wannisa@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-08-16
เวลา : 15:25:32
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : โต๊ะ เก้าอี้
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : ลิ้นชักเคาน์เตอร์ชั้น 1 เปิดไม่ได้
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-08-19
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-08-19
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : กุญแจล็อคลิ้นชัก จำนวน 1 ชุด
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็ค และ ดำเนินการเปลี่ยนให้เรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ