รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00462
ผู้แจ้ง : namngoec
E-mail : namngoec@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-08-20
เวลา : 12:43:48
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 4
ลักษณะการชำรุด : ไฟฟ้าส่องสว่างห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้อง 4/4,4/5 ไม่ติด (ห้องละ1หลอด)
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-08-20
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-08-20
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : เปลี่ยนขาหลอดไฟแสงสว่าง 2 ชุด
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนขาหลอดให้เสร็จเรียบร้อยทั้ง 2 ห้อง
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ