รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00470
ผู้แจ้ง : janejiram
E-mail : janejiram@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-08-22
เวลา : 13:59:52
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 2
ลักษณะการชำรุด : ไฟโต๊ะนั่งอ่านบริเวณริมห้องน้ำหญิงไม่ติด 1 ดวง
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-08-23
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-08-23
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและดำเนินการซ่อมแก้ไขให้เสร็จเรีียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ