รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00497
ผู้แจ้ง : isaya
E-mail : isaya@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-09-04
เวลา : 10:37:26
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : โต๊ะ เก้าอี้
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 3
ลักษณะการชำรุด : ลิ้นชักโต๊ะทำงานเลื่อนออกยาก (ลูกเลื่อนเสีย) ห้อง 303 (โต๊ะอิสยาห์)
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-09-05
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-09-05
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ