รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-IT-00533
ผู้แจ้ง : tanawats
E-mail : tanawats@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-09-24
เวลา : 14:37:07
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 7
ลักษณะการชำรุด : เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเข้าใช้ gmail ได้
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : tanawats
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-09-24
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-09-24
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : ให้ทำการล้างประวัติการเข้าใช้งานบนเว็บและ update เบาร์เซอร์ ก่อนเข้างาน gmail
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ