รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00546
ผู้แจ้ง : sujittra
E-mail : sujittra@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-10-03
เวลา : 09:08:56
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ประปา
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 3
ลักษณะการชำรุด : สายฉีดน้ำชำรุดที่ห้องน้ำชาย ห้องที่ 2 ชั้น 3
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-10-03
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-10-03
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : สายฉีดชำระ 1เส้น
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ