รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00567
ผู้แจ้ง : hatairat
E-mail : hatairat@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-10-22
เวลา : 09:20:10
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : อื่นๆ
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 5
ลักษณะการชำรุด : กระดานไวท์บอร์ด ล้อหัก 1 ข้าง
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-10-24
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-10-24
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : ล้อ 1 ล้อ
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็จและดำเนินการเปลี่ยนเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ