รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00648
ผู้แจ้ง : thasanee
E-mail : thasanee@g.swu.ac.th
วันที่ : 2020-01-30
เวลา : 10:53:34
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : อาคารสถานที่
เลขครุภัณฑ์ : ไม่มีเลข
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : กุญแจล็อคหน้าต่างใกล้จุดรับคืนหนังสือเกิดการชำรุด
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2020-01-30
วันที่แล้วเสร็จ : 2020-01-30
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : กุญแจล็อคหน้าต่างจำนวน 1 ชุด
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและดำเนินการเปลี่ยนเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ