รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00652
ผู้แจ้ง : thasanee
E-mail : @g.swu.ac.th
วันที่ : 2020-02-03
เวลา : 15:11:21
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ : ไม่มีเลข
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : พัดลมตั้งพื้นในห้องละหมาด ใบพัดหัก
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2020-02-04
วันที่แล้วเสร็จ : 2020-02-04
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : ใบพัดลมขนาด 14 นิ้ว 1 ใบ
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนใบพัดลม 14 นิ้ว จำนวน 1ใบ
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ