รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00668
ผู้แจ้ง : yupapornc
E-mail : yupapornc@g.swu.ac.th
วันที่ : 2020-02-18
เวลา : 09:35:39
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ลิฟท์
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : ไฟส่องสว่างในลิฟท์กระพริบ
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2020-02-18
วันที่แล้วเสร็จ : 2020-02-18
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : หลอดไฟจำนวน1หลอด
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ