รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-IT-00670
ผู้แจ้ง : Uangfa
E-mail : Uangfa@g.swu.ac.th
วันที่ : 2020-02-18
เวลา : 14:38:31
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : หลอดไฟชั้น1 ห้องโถงไม่ติด 1หลอด
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2020-02-18
วันที่แล้วเสร็จ : 2020-02-18
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : หลอดไฟจำนวน1หลอด
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ