รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00074
ผู้แจ้ง : janejiram
E-mail :
วันที่ : 2018-06-27
เวลา : 13:54:21
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ประปา
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 5
ลักษณะการชำรุด : ที่แขวนสายฉีดชำระห้องน้ำหญิงห้องที่ 2 ชำรุด
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-06-27
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-06-27
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : ตัวแขวนสายฉีดชำระ
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการเปลี่ยนตัวแขวนสายฉีดชำระให้เรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ