รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00758
ผู้แจ้ง : amnatp
E-mail : amnatp@g.swu.ac.th
วันที่ : 2020-08-17
เวลา : 10:38:39
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ประปา
เลขครุภัณฑ์ : -
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : ลูกลอยน้ำประปาถังพักน้ำ ลูกลอยไม่ตัด ลูกลอยชำรุด
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2020-08-17
วันที่แล้วเสร็จ : 2020-08-17
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : ลูกลอยวาล์วน้ำประปา 1 ชุด
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวเช็คและดำเนินการเปลี่ยนลูกลอยวาล์วน้ำประปาเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ