รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00762
ผู้แจ้ง : arunrat
E-mail : arunrat@g.swu.ac.th
วันที่ : 2020-08-21
เวลา : 08:29:50
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ : สวิตช์ปิดเปิดชำรุด
สถานที่ (ชั้น) : 2
ลักษณะการชำรุด : สวิตช์ปิดเปิดไฟแข็งกดยากไม่สามารถเปิดปิดได้สะดวก บริเวณห้องไฟชั้น 2
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2020-08-21
วันที่แล้วเสร็จ : 2020-08-21
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ