รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00764
ผู้แจ้ง : nantanas
E-mail : nantanas@g.swu.ac.th
วันที่ : 2020-08-25
เวลา : 10:05:16
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ : หลอดไฟหมายเลข 7
สถานที่ (ชั้น) : 7
ลักษณะการชำรุด : หลอดไฟหมายเลข 7 กระพริบ 1 ดวง (ในห้องงานจัดหาชั้น 7)
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2020-08-26
วันที่แล้วเสร็จ : 2020-08-26
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ