รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00765
ผู้แจ้ง : amnatp
E-mail : amnatp@g.swu.ac.th
วันที่ : 2020-08-26
เวลา : 14:32:46
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : หลอดไฟในห้องน้ำชายชั้น/1หลอดไฟกระพริบ 2 หลอด
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2020-08-26
วันที่แล้วเสร็จ : 2020-08-26
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : หลอดไฟ 2 หลอด
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ