รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00781
ผู้แจ้ง : nantanas
E-mail : nantanas@g.swu.ac.th
วันที่ : 2020-09-03
เวลา : 12:54:46
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ : หลอดไฟหมายเลข 7
สถานที่ (ชั้น) : 7
ลักษณะการชำรุด : แผงกั้นไฟห้องงานจัดหาหลุด
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2020-09-03
วันที่แล้วเสร็จ : 2020-09-03
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ